Regulamin

XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników

„Opole 2018”

§1

 1. Organizatorem XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników „Opole 2018” jest Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu i Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu – zwani dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Spartakiadzie oraz zasady organizacji zawodów sportowych.

§2

Spartakiada odbędzie się w daniach od 12 do 16 września 2018 r. na obiektach sportowych, na terenie miasta Opola wskazanych przez Organizatora.

§3

Udział w Spartakiadzie może wziąć każdy kto :

 1. ukończył studia na wydziale prawa lub prawa i administracji;
 2. wniósł opłatę za udział w Spartakiadzie w pełnej wysokości na rachunek Opolskiego Związku Piłki Nożnej ul. Damrota 6, 45-064 Opole BS Leśnica 53 8907 0008 2012 7500 6019 0012 w terminie określonym w § 6;
 3. dokonał zgłoszenia uczestnictwa w sposób opisany w § 6
 4. przedłożył oświadczenie lekarskie zezwalające mu na udział w zawodach sportowych lub oświadczenie o uczestniczeniu w zawodach sportowych na własne ryzyko (albo przy zgłoszeniu, albo także na miejscu)

§4

Podstawą weryfikacji uczestnika jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów na wydziale prawa lub prawa i administracji albo legitymacja (lub też zaświadczenie) potwierdzająca przynależność do korporacji prawniczej.

§5

Koszt udziału w Spartakiadzie wynosi:

a) kwotę 950,00 zł obejmującą zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych (pokoje o różnym standardzie, o pierwszeństwie przydziału miejsca zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń) wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), udział w imprezach sportowych i wydarzeniach towarzyszących: inauguracja na terenie Campusu Uniwersytetu Opolskiego, impreza w Centrum Rozrywki Kubatura, piknik na terenie Radia Opole, Gala w Centrum Wystawienniczo Kongresowym, ubezpieczenie NNW;

b) dodatkowo kwotę 120 zł za zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń);

c) kwotę 400,00 zł obejmującą nocleg w hotelu 4* lub 3* (o pierwszeństwie przydziału miejsca w danym hotelu decyduje kolejność zgłoszeń – śniadania w hotelu), wyżywienie (obiad, kolacja), udział w imprezach sportowych i wydarzeniach towarzyszących: inauguracja na terenie Campusu Uniwersytetu Opolskiego, impreza w Centrum Rozrywki Kubatura, piknik na terenie Radia Opole, Gala w Centrum Wystawienniczo Kongresowym, ubezpieczenie NNW;

d) kwotę 720,00 zł obejmującą wyżywienie (obiad, kolacja), udział w imprezach sportowych i wydarzeniach towarzyszących: inauguracja na terenie Campusu Uniwersytetu Opolskiego, impreza w Centrum Rozrywki Kubatura, piknik na terenie Radia Opole, Gala w Centrum Wystawienniczo Kongresowym, ubezpieczenie NNW;

e) kwotę 250,00 zł obejmującą uczestnictwo w jednej wybranej imprezie towarzyszącej tj. w Centrum Rozrywki Kubatura 13.09.2018 lub w Centrum Wystawienniczo Kongresowym – GALA 14.09.2018 r. lub Piknik na terenie Radia Opole 15.09.2018 r.

f) dodatkowo kwotę 100,00 zł za udział w Strzelectwie.

§6

 1. Zgłoszenia udziału w Spartakiadzie są przyjmowane jedynie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://spartakiada2018.opole.pl/
 2. Zgłoszenia udziału drużyny jest wymagane dla możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach przez drużynę, ale nie zastępuje zgłoszenia indywidualnego.
 3. Zgłoszenia drużyn dokonuje się do dnia 15 sierpnia 2018r.
 4. Zgłoszenia na listę zawodników dokonuje się osobiście, a w przypadku konkurencji zespołowych, zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny, przedstawiając: listę zgłaszanych zawodników w drużynie, miasto oraz województwo, które drużyna reprezentuje.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest zwrotna informacja wygenerowana przez system.
 6. Zgłoszenia udziału wraz z wpłatą całości kosztów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
 7. Organizator nie przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa jeśli wpłata lub zgłoszenie udziału nie zostaną odpowiednio wpłacone w pełnej wysokości i wysłane do dnia 31 lipca 2018 roku.
 8. W udziale w Spartakiadzie można zrezygnować wraz ze zwrotem pełnej wpłaty do dnia 15 lipca 2018r. Natomiast w przypadku złożenia rezygnacji w terminie do 31 lipca 2018 r. zwrócona będzie tylko połowa wpłaconej sumy. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za udział w Spartakiadzie w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w imprezie, zgłoszonego po dniu 31 lipca 2018r.
 9. Rezygnacja jest możliwa jedynie poprzez przesłanie stosownego wniosku za pośrednictwem strony http://spartakiada2018.opole.pl/ Zwrot uiszczonych kosztów uczestnictwa w Spartakiadzie nastąpi przy uwzględnieniu zasady, o której mowa w §6 ust.8 na rachunek wskazany przez rezygnującego.

§7

O dotrzymaniu powyższych terminów decyduje data rejestracji wniosku (zgłoszenia) lub rezygnacji na stronie http://spartakiada2018.opole.pl/

§8

 1. Prawo udziału w poszczególnych zawodach sportowych mają uczestnicy Spartakiady, którzy zostali umieszczeni na listach startowych.
 2. Zgłoszenia do konkurencji indywidualnych odbywają się przy zgłoszeniu udziału w Spartakiadzie i są potwierdzane osobiście na 15 minut przed daną konkurencją. Po rozpoczęciu konkurencji potwierdzenie nie będzie uwzględniane.
 3. Do konkurencji drużynowych wymagane jest zgłoszenie drużyny z wymienionymi zawodnikami przed rozpoczęciem Spartakiady w terminie, o którym mowa w § 6 ust.3.
 4. Drużyny, które nie zgłoszą się do rozgrywek przed upływem terminu o którym mowa w § 6 ust. 3 mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje jeszcze limit przyjęć drużyn dla danej konkurencji.
 5. Do zawodów przeciągania liny zgłoszenia będą przyjmowane na 30 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 6. Udział w konkurencjach sportowych oraz imprezach towarzyszących jest dobrowolny.

§9

 1. Uczestnik Spartakiady może wystąpić w każdej z dowolnie wybranych dyscyplin sportowych, o których mowa w § 12 pod warunkiem dokonania zgłoszenia w trybie § 6, okazaniu identyfikatora, złożenia oświadczenia lub zaświadczenia zgodnie z § 16 ust.2.
 2. Z uwagi na liczbę konkurencji sportowych i odbywanie się wielu z nich w jednym czasie, organizatorzy nie zapewniają uczestnikom możliwości udziału we wszystkich konkurencjach. Uczestnik winien zapoznać się z harmonogramem zawodów sportowych i dokonać ostatecznego wyboru dyscyplin, w których zamierza wystartować, uwzględniając czas i miejsce poszczególnych zawodów sportowych.
 3. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia danej dyscypliny sportowej – bez względu na jego przyczyny – jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w danej dyscyplinie sportowej. Nie jest możliwe przystąpienie do konkurencji po jej rozpoczęciu i zamknięciu listy.
 4. Sposób rozegrania poszczególnych konkurencji będzie ustalony przez sędziego i kierownika danej dyscypliny w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
 5. Imprezy towarzyszące dla uczestników Spartakiady mają charakter zamknięty – przeznaczony wyłącznie dla uczestników Spartakiady. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w tego rodzaju imprezach jest posiadanie przez niego identyfikatora.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania lub przełożenia poszczególnych zawodów sportowych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub zgłoszenie się o udziału w danej konkurencji mniej niż 5 uczestników, a także z innych przyczyn organizacyjnych.

§10

Podczas odprawy w dniu 12 września 2018r. wymagana jest także obecność kapitanów drużyn zgłoszonych wcześniej – pod rygorem uznania, że drużyna odstąpiła od rywalizacji sportowej.

§11

Organizatorzy Spartakiady w miarę możliwości zapewniają uczestnikom w opiekę medyczną w czasie trwania zawodów sportowych.

§12

 1. Zawody sportowe składają się z następujących dyscyplin sportowych:

A) Konkurencje z podziałem na 3 kategorie wiekowe:                    

 1. bieg 60 m kobiet
 2.  bieg 100 m mężczyzn
 3.  bieg na 200 m kobiet/mężczyzn
 4.  bieg 400 m kobiet/mężczyzn
 5.  bieg 800 m kobiet/mężczyzn
 6.  bieg 1500 m kobiet
 7. bieg 3000 m mężczyzn
 8.  pchnięcie kulą kobiet/mężczyzn
 9.  skok wzwyż kobiet/mężczyzn
 10.  skok w dal kobiet/mężczyzn
 11.  bieg przełajowy 2500 m kobiet
 12.  bieg przełajowy 5000 m mężczyzn
 13.  pływanie 50 m styl klasyczny kobiet/mężczyzn
 14.  pływanie 50 m styl grzbietowy kobiet/mężczyzn
 15.  pływanie 50 m styl motylkowy kobiet/mężczyzn
 16.  pływanie 50 m styl dowolny kobiet/mężczyzn
 17.  pływanie 200 m styl dowolny kobiet/mężczyzn
 18.  pływanie 200 m styl zmienny kobiet/mężczyzn
 19.  tenis pojedynczy kobiet/mężczyzn
 20.  ergometr wioślarski 1000 m kobiet/mężczyzn
 21.  podciąganie na drążku kobiet/mężczyzn
 22.  siłowanie na rękę (armwrestling) kobiet /mężczyzn
 23.  pompki
 24.  rzut beczką typu keg (Namysłów) / rzut puszką piwa

B) Konkurencje z podziałem na 2 kategorie wiekowe:

 1. tenis stołowy pojedynczy kobiet/mężczyzn
 2. badminton pojedynczy kobiet/mężczyzn
 3. squash kobiet/mężczyzn

C) Konkurencje z podziałem na 2 kategorie wiekowe:

 1. tenis podwójny kobiet/mężczyzn
 2. tenis mieszany

D) Konkurencje (bez podziału na kategorie wiekowe):

 1. piłka nożna kobiet/mężczyzn
 2. piłka siatkowa kobiet/mężczyzn
 3. koszykówka kobiet/mężczyzn
 4. siatkówka plażowa kobiet/mężczyzn
 5. sztafeta 4×50 stylem dowolnym kobiet/mężczyzn
 6. tenis stołowy podwójny kobiet/mężczyzn
 7. tenis stołowy mieszany
 8. badminton podwójny kobiet/mężczyzn
 9. badminton mieszany
 10. sztafeta 4×100 kobiet/mężczyzn
 11. przeciąganie liny kobiet/mężczyzn
 12. ringo kobiet/mężczyzn
 13. ringo – debel i mix
 14. brydż sportowy
 15. szachy mężczyzn/kobiet
 16. darts
 17. piłkarzyki
 18. paintball
 19. gokarty
 20. kajaki
 21. strzelectwo
 22. smocze łodzie

 

 1. O zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

A) Podział kategorii wiekowych w przypadku 3 kategorii wiekowych:

– junior młodszy – osoby urodzone w 1978r. i później

– junior – osoby urodzone pomiędzy 1977 a 1964r.

– junior starszy – osoby urodzone w 1963 i wcześniej

B) Podział kategorii wiekowych w przypadku 2 kategorii wiekowych:

– I KATEGORIA:  osoby do 40 lat (os. ur.1978 i  później)

– II KATEGORIA: osoby 41+ (os. ur. 1977 i wcześniej)

C) Podział kategorii wiekowych w przypadku 2 kategorii wiekowych:

– I KATEGORIA: osoby do 45 lat (os. ur. 1973 i później)

– II KATEGORIA: osoby 46+ (os. ur. 1972 i wcześniej)

3.W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmniejszenia ilości kategorii wiekowych

§13

 1. Nie prowadzi się klasyfikacji punktowej, w miejsce której wprowadza się klasyfikacje medalową. Klasyfikacja medalowa służy wyłonieniu najwszechstronniejszego sportowca (kobiety i mężczyzny) Spartakiady oraz najlepszej reprezentacji sportowej województwa.

  W grach zespołowych przyjmuje się, że medal złoty oznacza 5 medali indywidualnych, w grach deblowych (również siatkówka plażowa ) 1 medal indywidualny,  przeciąganie liny 1 medal, sztafety 1 medal indywidualny.

 2. W przypadku gdy w drużynie, grze deblowej, sztafecie występują zawodnicy z różnych województw medale nie są zaliczane do klasyfikacji najlepszej reprezentacji sportowej województwa.

§14

 1. O kolejności w klasyfikacji wojewódzkiej i indywidualnej decyduje w kolejności:
  • liczba zdobytych złotych medali
  • przy takiej samej liczbie zdobytych złotych medali – liczba zdobytych srebrnych medali
  • przy takiej samej liczbie zdobytych złotych i srebrnych medali – liczba zdobytych brązowych medali
  • przy takiej samej liczbie złotych , srebrnych i brązowych medali decyduje:

   – w kwalifikacji województw zdobyta liczba złotych ( następnie srebrnych lub brązowych medali) w grach drużynowych

   – w kwalifikacji indywidualnej liczba złotych ( następnie srebrnych lub brązowych medali) w konkurencjach indywidualnych, następnie deblach i konkurencjach drużynowych

 2. Istnieje możliwość przyznania nagród rzeczowych (w konkurencjach indywidualnych lub drużynowych) w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Spartakiady.

§15

 1. Zawodnik lub drużyna mogą reprezentować tylko jedno województwo.
 2. Wyboru województwa zawodnik dokonuje w trakcie zgłoszenia do Spartakiady i nie może później reprezentować innego województwa. W wyjątkowych przypadkach, zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach drużynowych (w tym także sztafecie, grze deblowej) w drużynie z innego województwa za zgodą Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby drużyn z danego województwa w konkurencjach zespołowych, w których będą tego wymagały względy organizacyjne. W takim wypadku o zakwalifikowaniu drużyny będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

§16

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników Spartakiady biorących udział w zawodach sportowych
 2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych jest okazanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uczestnika albo złożenia przez niego oświadczenia o uczestniczeniu w zawodach na własne ryzyko.
 3. Uczestnicy Spartakiady w trakcie jej trwania powinni posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wzięcia udziału w spartakiadzie i okazać je na każde żądanie przedstawiciela Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia w każdym czasie, czy uczestnik spełnia wymóg ukończenia studiów na wydziale prawa lub prawa i administracji oraz prawo wykluczenia uczestnika z udziału w Spartakiadzie w przypadku stwierdzenia niespełnienia tego wymogu.

§17

 1. Podczas udziału z zawodach sportowych każdy zawodnik zobowiązany jest zachowywać się godnie, z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.
 2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania sprzeczne z zasadami określonymi w ust. 1, w szczególności: umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu, zachowania zmierzające do wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i obelżywych czy nierespektowanie uwag i decyzji sędziów zawodów sportowych.
 3. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczestnik może zostać ukarany upomnieniem, wykluczeniem z zawodów w danej dyscyplinie, a także wykluczeniem z udziału w Spartakiadzie.
 4. Karę upomnienia i wykluczenia z zawodów w danej dyscyplinie wymierza kierownik konkurencji, na wniosek sędziego. Wykluczyć uczestnika z udziału w Spartakiadzie może jedynie komisja dyscyplinarna, o której mowa w § 18 ust. 4 regulaminu, działając na wniosek kierownika konkurencji albo któregokolwiek z członków Organizatora. W tym przypadku uczestnik nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu kosztów za niewykorzystany czas trwania Spartakiady. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

§18

 1. Podczas imprez towarzyszących, a także w miejscu zakwaterowania, uczestnik obowiązany jest przestrzegać regulaminów obowiązujących w w/w miejscach, zachowywać się kulturalnie i zgodnie z dobrymi obyczajami, mając na względzie dobre imię i szacunek społeczny wszystkich profesji prawniczych.
 2. Uczestnicy Spartakiady zobowiązani są stosować się do poleceń i wskazówek pracowników ochrony, organizatorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek imprez odbywających się w ramach XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników „Opole 2018”.
 3. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczestnik może zostać ukarany upomnieniem, wykluczeniem z udziału w danej imprezie towarzyszącej, a także wykluczeniem z udziału w Spartakiadzie.
 4. Karę upomnienia, wykluczenia z udziału w imprezie towarzyszącej czy też w Spartakiadzie wymierza komisja dyscyplinarna w składzie 3 członków Organizatora na wniosek przedstawiciela służb ochrony i porządku. W tym przypadku uczestnik nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu kosztów za niewykorzystany czas trwania Spartakiady.

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania Spartakiady.

§19

 1. Protesty i reklamacje związane z organizacją lub przebiegiem zawodów sportowych winny być wnoszone do kierownika konkurencji danej dyscypliny sportowej. Reklamacje związane ze sposobem organizacji lub przebiegiem zawodów rozpatruje kierownik konkurencji, od decyzji, którego nie służy odwołanie.
 2. Szczególne zasady organizacji i prowadzenia zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych zawarte są w regulaminach, które omawiane będą podczas technicznych odpraw przed rozpoczęciem zawodów, przy czym zastrzega się możliwość modyfikacji regulaminu technicznego przez sędziego lub kierownika danej dyscypliny w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
 3. W przypadku kolizji ustaleń zawartych w regulaminach dla poszczególnych dyscyplinach sportowych z treścią niniejszego regulaminu pierwszeństwo posiadają ustalenia regulaminów dla poszczególnych dyscyplin sportowych

§20

Każdy uczestnik, składający zgłoszenie do udziału w Spartakiadzie przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§21

 1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin został zatwierdzony uchwałą podjętą na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu i Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej.